Menu

  O nás

  Všeobecné obchodní podmínky

  1. Úvod

  Cestovní agentura Cesta Světem

  PERFECT image s.r.o.

  IČ: 273 43 049       DIČ: CZ27343049
  Sídlem Braňany 144,  435 22

  Pobočka: J. Průchy 1682/1, Most 434 01
  (dále jen CA Cesta Světem)

  je oprávněna jako smluvní partner nabízet a zprostředkovávat zájezdy, ubytování, letenky a pronájem vozů (dále jen služby) českých a zahraničních cestovních kanceláří a aerolinií a dalších podnikatelskýchh subjektů (dále jen pořadatelé služeb) dle níže uvedených podmínek.

  CA Cesta Světem je oprávněna zprostředkovávat výše uvedené služby jak svým zákazníkům, tak zákazníkům svých dalších smluv.


  CA Cesta Světem prohlašuje, že všechny české i zahraniční cestovní kanceláře, jejichž služby nabízí, jsou pojištěny proti úpadku v místě svého sídla.

  CA Cesta Světem zveřejňuje svou nabídku především na svých internetových stránkách www.cestasvetem.cz a dalších webech.

  CA Cesta Světem je výhradně smluvním partnerem pořadatelů služeb.


  2. Povinnosti zákazníka

  1. 1 Cestovní doklady a víza
   Každý cestující je povinen ověřit si platnost svých cestovních dokladů, a to zejména s přihlédnutím k požadavku cílové, případně tranzitní, země. Také je povinen zajistit platné cestovní doklady nezletilým cestujícím. Pokud nezletilý cestuje bez zákonného zástupce s vlastním cestovním dokladem, je nutné, aby měl s sebou písemný souhlas zákonného zástupce.

   Dále je zákazník povinen ověřit si, zda je pro vstup do cílové nebo tranzitní destinace nutné vízum, a případně zjistit podmínky (např. povinné očkování) a podklady, které jsou nutné pro jeho vyřízení. Případné škody vzniklé zákazníkovi v souvislosti s neplatností jeho cestovních dokladů, respektive platností kratší než požaduje cílová a nebo tranzitní země, nezajištěním víza či podmínek pro jeho vyřízení jdou výlučně k tíži zákazníka. Společnost není za tyto škody odpovědná, a to ani za případné zmeškání odletu zákazníkem z některého z důvodů uvedených v předchozí větě či z důvodu obdobného. Společnost též není povinna zajistit zákazníkovi náhradní letenku nebo ostatní služby a neručí ani za to, že bude možno náhradní služby zákazníkovi na požadovaný náhradní termín zajistit.

   Některé z informací publikovaných na webových stránkách přebírá společnost CA Cesta Světem z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. CA Cesta Světem však v žádném případě neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost takto převzatých informací. Vyhrazuje si také právo na případné možné změny od posledního data aktualizace těchto informací.


   2.2 Nástup cesty
   Zákazník je povinen se dostavit k nástupu cesty nebo ubytování dle pokynů cestovní agentury a je povinen potvrdit přijetí těchto pokynů.

   CA Cesta Světem nezajišťuje dopravu na letiště odletu či místo odjezdu, a tudíž za tuto dopravu neručí. Zákazník by měl zvolit vhodný způsob dopravy na letiště či jiné místo zahájení zájezdu tak, tak aby se na dané místo dostavil včas a řádně.

   Případné finanční či materiální ztráty spojené s cestou na místo odjezdu či odletu jdou k tíži zákazníka.

   Na letišti je zákazník povinen se řídit pokyny letecké společnosti a pokyny personálu letiště. V případě nepředpokládaného zpoždění letu je zákazník povinen se odbavit dle původního plánu a časů uvedených na letenkách a v instrukcích.

   V destinaci je zákazník povinen se řídit pokyny zástupce pořadatele služeb a pokyny hotelového personálu.


   2.3 Nadměrná zavazadla a přeprava zvířat
   V případě plánované přepravy nadměrných, sportovních a zvláštních zavazadel (jako jsou např. kolo, potápěčské, golfové nebo surfové vybavení, dětský kočárek aj.) nebo přepravy zvířat je zákazník povinen o tomto záměru informovat cestovní agenturu, a to ještě před úhradou služeb. CA Cesta Světem si vyhrazuje právo nezajistit tuto přepravu, pokud jí to nebude umožněno pořadatelem služeb.

   V případě že zákazník cestuje s nadměrným zavazadlem nebo sportovním vybavením, může být po něm požadována úhrada za leteckou a autobusovou přepravu tohoto zavazadla a to dle platných ceníku pořadatele služeb.

  3. Uzavření cestovní smlouvy

  Uzavření smluvního vztahu mezi pořadatelem služeb a zákazníkem je provedeno v následujících krocích:

  - objednávka služeb a potvrzení údajů zákazníkem včetně telefoního kontaktu a adresy
  - úhrada služeb zákazníkem
  - závazné zaknihování služeb cestovní agenturou CA Cesta Světem
  - potvrzení přijetí potvrzení o zaknihování služeb (jež má platnost cestovní smlouvy) zákazníkem


  3.1 Objednávka služeb
  Jednotlivé služby je možno poptat či objednat: on-line formulářem na internetových stránkách.

  CA Cesta Světem si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které obsahují nesprávné, rozporuplné nebo případně neúplné údaje od zákazníka. Dále si vyhrazuje právo na odmítnutí objednávek, které jsou v rozporu s aktuálním stavem v rezervačním systému nebo v nichž se vyskytují chybná data ze strany pořadatele služeb.

  Při zadávání věku účastníka je třeba, aby zákazník uvedl údaj odpovídající skutečnosti v den návratu z dovolené.

  V případě odmítnutí objednávky bude CA Cesta Světem kontaktovat zákazníka.


  3.2 Potvrzení objednávky služeb
  Zákazník před odesláním objednávky z webových stránek CA Cesta Světem potvrdí souhlas s údaji uvedenými v objednávce včetně uvedených informací od pořadatele. Dále pak potvrdí svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami CA Cesta Světem, všeobecnými obchodními podmínkami pořadatelů služeb a souhlas se zněním poskytovaných služeb dle katalogu pořadatele služeb, jedná se o informace uvedené v originálním katalogu pořadatele. Tyto informace jsou uvedeny na webových stránkách CA Cesta Světem.

  Zákazník na základě objednávky obdrží cestovní přihlášku, pokyny k úhradě s cenovou kalkulací, všeobecné obchodní podmínky CA Cesta Světem a všeobecné obchodní podmínky příslušných pořadatelů služeb v českém jazyce.

  Zákazník nesmí bez vědomí cestovní agentury kontaktovat přímo pořadatele služeb. V případě, že k tomu dojde, cestovní agentura si vyhrazuje právo odstoupit od dalšího zprostředkovatelského servisu a v případě vzniklých škod spojených s tímto neoprávněným krokem bude požadovat náhradu škody od zákazníka.

  V případě letenek je zákazník povinen se informovat o příslušném tarifu u konkrétních letenek. Podle druhu tarifu se liší podmínky pro stornování a možnosti administrativních úkonů (např. změny účastníka).


  3.3 Platba
  Ceny uvedené v nabídce CA Cesta Světem jsou konečné a stanovené pořadatelem služby.

  CA Cesta Světem vyzve zákazníka po odeslání objednávky k úhradě ceny nabízených služeb.

  Veškeré poplatky za změny nebo za další služby jsou vyžadovány od zákazníka ze strany CA Cesta Světem ihned.


  3.3.1 Způsob platby
  Zákazník se zavazuje uhradit plnou cenu služby na účet podle pokynů k platbě.

  Rozdělení platby na zálohu a doplatek je možné jen u zájezdů a u ubytování, a to vždy až po domluvě s obchodníkem. Zpravidla lze dohodnout platbu zálohy ve výši storno poplatku, který činí cca 50 % z ceny zájezdu či ubytování. Naše společnost stanovuje jednotné pravidlo pro určení výše zálohy a termínu platby zálohy a doplatku, a to bez ohledu na obchodní podmínky příslušného pořadatele služby. Zálohu lze poskytnout při platbě minimálně 60 dnů před odletem a doplatek poté musí být uhrazen bankovním převodem nejpozději do 45 dnů před odletem. Pro platbu doplatku bude přiřazen nový aktuální kurz platný ke dni doplatku, a to v momentě jeho vystavení. V případě včasného neuhrazení doplatku si CA CESTASVĚTEM vyhrazuje právo na stornování objednaných služeb bez nároku na vrácení zálohy. Poruší-li tedy zákazník svou povinnost zaplatit CA CESTASVĚTEM zbývající část celkové ceny do 43 dnů před předpokládaným zahájením čerpání služby (odletem), je CA CESTASVĚTEM oprávněna na náklady zákazníka a jménem zákazníka zrušit (stornovat) zákazníkem objednanou službu, a to bez jakéhokoliv dalšího upozornění. Souhlas s těmito podmínkami je zároveň příslušnou neodvolatelnou plnou mocí udělenou zákazníkem CA CESTASVĚTEM ke zrušení zákazníkem objednané služby (k odstoupení od cestovní smlouvy). Zruší-li (stornuje-li) CA CESTASVĚTEM zákazníkem objednanou službu z důvodu porušení povinnosti zákazníka zaplatit CA CESTASVĚTEM zbývající část celkové ceny, je zákazník povinen uhradit storno poplatek. CA CESTASVĚTEM je oprávněna odečíst storno poplatek od zaplacené zálohy na celkovou kupní cenu. Pokud záloha od zákazníka nepokryje výši storno poplatku, bude rozdíl dále vyúčtován zákazníkovi k jeho tíži.

  Úhradou ceny na účet CA CESTASVĚTEM na základě vyúčtování v cestovní přihlášce zákazník současně zmocňuje CA CESTASVĚTEM k převedení uhrazené částky na účet pořadatele služeb.

  Cena vybrané cestovní služby může být uhrazena buď v eurech, nebo v českých korunách. Každému zákazníkovi je při objednání služby přiřazen v daný den aktuální kurz České spořitelny a.s. devizy-prodej v den objednání, kterým je cena objednané služby přepočtena na české koruny. Veškeré poplatky spojené s platbou hradí zákazník.

  Pokud zákazník zaplatí v eurech převodem ze svého eurového devizového účtu, budou mu veškeré platby ze strany CA CESTASVĚTEM poukazovány zpět na jeho devizový účet v eurech, pouze v rámci jedné banky.

  Pokud zákazník složí hotovost v eurech na devizový účet CA Cesta Světem, budou mu veškeré platby ze strany CA Cesta Světem poukazovány v českých korunách dle přepočtu kurzu ze dne objednání, vyjma případů kdy disponuje euro účtem, na který lze provést převod v rámci jedné banky CA Cesta Světem.

  V ostatních případech budou veškeré platby ze strany CA Cesta Světem poukazovány na zákazníkův korunový účet v CZK.

  U způsobu platby platební kartou, který je nabízen jen u některých typů služeb, je možno uhradit pouze v českých korunách ve prospěch účtu CA Cesta Světem. Po úhradě zákazníka přes platební bránu, následuje předběžná autorizace platební karty po dobu 7 dnů. Po potvrzení možnosti závazné rezervace od pořadatele služeb, bude provedeno závazné zaknihování služeb ze strany CA Cesta Světem. Poté následuje stejný postup, jak je uvedeno v bodě 3.4.

  Při úhradě platební kartou nelze rozdělit úhradu na zálohu a úhradu doplatku. Je ale možné uhradit platební kartou zálohu a doplatek poté uhradit bankovním převodem. Poplatky v souvislosti s transakcí platební kartou jdou k tíži CA Cesta Světem.

  V případě požadované úhrady služeb od pořadatele služeb až na letišti je zákazník povinen se dostavit včas dle pokynů CA Cesta Světem na příslušný servisní stánek pořadatele služeb a tam uhradit celou částku v hotovosti v eurech. V případě, že se klient na stánek nedostaví nebo objednané služby neuhradí, obdrží zákazník od pořadatele služeb poštou výzvu k úhradě i za nevyužité služby dle všeobecných obchodních podmínek pořadatele služeb.

  CA Cesta Světem neproplácí certifikáty. Přeplatky služeb jsou poukázány na účet zákazníka nejpozději do 15 dnů.


  3.3.2 Doklad o zaplacení
  Dokladem o zaplacení služeb je pokladní stvrzenka o vkladu na účet vystavená bankou, výpis z účtu v případě, že zákazník provedl bankovní převod.

  V případě zaslání dokladu o zaplacení služeb prostřednictvím banky se klient zavazuje k tomu, že zajistí řádné uhrazení částky CA Cesta Světem do tří pracovních dní.

  Po úhradě zákazníkem a závazném zaknihování služby cestovní agenturou CA Cesta Světem obdrží zákazník potvrzení o zaknihování včetně vyúčtování od pořadatele služeb. Jiné formy dokladů o zaplacení nebo vyúčtování fakturou vystavit nelze.

  V případě úhrady služeb na letišti před odletem obdrží zákazník potvrzení o přijetí částky v hotovosti od pracovníka servisního stánku pořadatele služeb.

  Veškeré doklady potvrzující zaplacení služeb je zákazník povinen, v případě žádosti CA Cesta Světem, předložit k náhledu CA Cesta Světem.


  3.4 Závazné zaknihování
  Závazné zaknihování u pořadatele služeb bude provedeno až po připsání platby na účet CA Cesta Světem. V případě úhrady na letišti až po přijetí podepsané cestovní přihlášky.

  V případě, že pořadatel služby nepotvrdí možnost závazného zaknihování v rezervačním sytému z důvodu aktuálních změn (změna v popisu služeb, změna ceny nebo vyprodání služeb), není cestovní smlouva uzavřena a zákazník má nárok na neprodlené vrácení všech již provedených plateb. Zákazník ale nemá nárok na náhradu škody a vzniklých nákladů spojených s provedenou platbou. Pořadatel služby a CA Cesta Světem si vyhrazuje právo na změnu potvrzení o zaknihování.

  Do doby uhrazení celkové ceny služby není pořadatel služby povinen vystavit cestovní doklady nebo provádět jiné úkony.

  Pořadatel služeb si vyhrazuje právo odstoupit od cestovní smlouvy i po uhrazení částky od klienta nebo po potvrzení o zaknihování služeb.


  3.5 Potvrzení o zaknihování služeb
  CA Cesta Světem je povinna po závazném zaknihování služeb u pořadatele poslat zákazníkovi cestovní smlouvu, jejíž funkci v tomto případě plní potvrzení o zaknihování. Zákazník je povinen překontrolovat toto potvrzení o zaknihování a potvrdit jeho přijetí dle pokynů CA Cesta Světem. Pokud klient takto neučiní do konce provozní doby v den zaplacení služeb CA Cesta Světem, bude CA Cesta Světem považovat potvrzení o zaknihování za odsouhlasené.

  CA Cesta Světem zákazníka upozorňuje, že v potvrzení o zaknihování se mohou vyskytnout rozdíly nebo dodatky od pořadatele služeb, které nebyly uvedeny v cestovní přihlášce. Informace uvedené v potvrzení o zaknihování jsou nadřazeny všem ostatním informacím.


  4. Doručení dokladů

  Cestovní doklady jako letenky a vouchery jsou od pořadatele služeb doručovány poštou do CA CESTASVĚTEM. CA CESTASVĚTEM je následně přeposílá doporučenou poštovní zásilkou zákazníkovi, přičemž převzetím cestovních dokladů zákazník potvrzuje, že je zkontroloval a že s těmito údaji souhlasí. Cestovní doklady jsou zasílány v originálním vyhotovení.

  Pokud CA Cesta Světem neobdrží cestovní doklady od pořadatele služeb poštou, zajistí uložení cestovních dokladů k vyzvednutí zákazníkem přímo na letišti nebo přepošle cestovní doklady v elektronické podobě. V případě všech elektronických dokumentů je zákazník povinen si elektronické dokumenty řádně stáhnout a vytisknout.

  CA Cesta Světem není zodpovědná za poštovní ztráty cestovních dokladů a za změny podmínek pro vyzvednutí cestovních dokladů na letišti.

  V případě všech marketingových akcí, jako je například poskytování slevových kuponů na parkování nebo zasílání informačních brožur a tištěných průvodců zdarma apod., si CA Cesta Světem vyhrazuje právo na minimální časovou lhůtu pro zaslání poštou zákazníkovi, a to pět pracovních dnů do začátku cesty. Tento druh nabídek nelze proplatit v hotovosti nebo je vyměnit za jiné plnění.

  5. Odstoupení a storno

  Do doby závazného zaknihování je odstoupení od objednávky bezplatné.

  Po závazném zaknihování v rezervačním systému pořadatele služby se odstoupení od cestovní smlouvy a všechny změny řídí všeobecnými obchodními podmínkami pořadatele služby a jeho platnými ceníky. Naše společnost si vyhrazuje právo na změnu ceníku dle aktuálního data. Pro případný přepočet bude použit aktuální kurz platný ke dni odstoupení od smlouvy.

  V případě žádosti o storno a změny je vždy třeba tak učinit ze strany zákazníka písemně, a to nejpozději 24 hodin před začátkem plánované cesty.

  6. Reklamace

  Pokud CA Cesta Světem obdrží reklamaci, vždy příjem reklamace zákazníkovi písemně potvrdí v nejbližší možné době. Bez potvrzení o příjmu reklamace od CA Cesta Světem není zahájena reklamace a hrozí prodleva reklamační lhůty.

  6.1 Reklamace služeb pořadatele
  Reklamaci k sjednané službě je třeba zaslat písemně přímo pořadateli služby, s připojeným reklamačním protokolem z místa pobytu potvrzeným delegátem pořadatele služby, fotografiemi atd..

  Podání písemné reklamace musí proběhnout do 30 dnů od návratu z cesty. Při reklamačním řízení je třeba respektovat reklamační řády českých a zahraničních pořadatelů služeb. Pořadatel služby je povinen vyjádřit se k reklamaci během zákonem stanovené lhůty. V případě finanční kompenzace bude použit aktuální kurz platný k datu přijmutí kompenzace na účet CA CESTASVĚTEM od pořadatele. Pokud zákazník nedisponuje devizovým účtem v eurech ve stejných bankách jako CA CESTASVĚTEM, bude mu kompenzace proplacena na jeho korunový účet.

  CA Cesta Světem nezodpovídá za pořadatelem poskytnuté služby a též nevyřizuje jeho jménem reklamace, pouze poskytuje pomoc v případě vyřízení vzniklé reklamace. V případě, kdy klient není schopen doložit požadované podklady k úspěšnému zahájení reklamačního řízení (např. účtenky, palubní lístek, doklad o ztrátě/poškození zavazadel vystavený leteckou společností, protokol sepsaný s delegátem cestovní kanceláře aj.) vyhrazuje si CA Cesta Světem odmítnout pomoc a asistenci.


  6.2 Reklamace služeb CA Cesta Světem​
  Reklamaci služeb CA Cesta Světem je třeba zaslat písemně nebo elektronicky do 30 dnů od události, jež je předmětem reklamace, na adresu sídla uvedenou v anotaci těchto obch.podmínek CA Cesta Světem. Ta je povinna vyjádřit se k reklamaci během zákonem stanovené lhůty 30 dnů.

  7. Ochrana a soukromí

  Poskytnutím svých osobních údajů a odesláním objednávky zákazník souhlasí se správou, zpracováním a uchováním svých osobních údajů u CA Cesta Světem podle zákona č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů). Osobní údaje je možné zpracovat po dobu neurčitou a mohou být použity pro nepravidelnou informaci zákazníka o nabízených službách. Poskytnuté osobní údaje budou pouze zpřístupněny příslušnému pořadateli služby a nebo osobám oprávněným nabízet služby.

  8. Závěrečná ustanovení

  Zákazník na webových stránkách CA Cesta Světem potvrdí při odeslání objednávky souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami CA Cesta Světem a uvedeným postupem. Potvrzuje také, že je přijímá za sebe a svým jménem za všechny osoby uvedené v objednávce, které ho zmocnily.

  Vzájemné vztahy nebo skutečnosti neupravené v těchto všeobecných obchodních podmínkách a nebo ve smlouvě uzavřené mezi zájemcem a CA Cesta Světem se řídí všeobecnými smluvními podmínkami jednotlivých zúčastněných pořadatelů služeb a dopravců.

  Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 01. 12. 2017.